Manifestet

OMFORMAS MANIFEST

Vi vill
ha lika möjligheter för alla utövare oavsett kön, etnicitet, ålder, sexuell
läggning, funktionsvariation, könsidentitet/-tillhörighet eller religion.
Vi vill ha lika möjligheter inom alla områden: uppdrag, anställningar,
utställningar, tävlingar, stipendier eller projektbidrag.

Vi vill
att det ska gå att försörja sig på yrket utan en förväntan om ideellt
arbete i flera år.

TILL POLITIKERNA
Vi vill
att det skapas en politik för designområdet som är anpassad efter
branschens speciella förutsättningar, förutsättningar som skiljer sig
både från andra kulturområden och från näringslivet: en politik som
kan hjälpa designbranschen ut ur de låsta strukturer som Omforma
funnit, en politik som kan lyfta fram olika utövare på lika villkor.

Vi vill
att design ska synliggöras, för när design inte ens syns i statistiken,
så finns inte heller möjlighet att föra statistik över hur pengar
fördelas. Kunskapsintensiva verksamheter som design kräver stora
insatser och leder ofta till utveckling av produkter eller idéer som
inte enskilda företag kan hålla för sig själva och tjäna på. Det ligger
i allmänintresset att utveckla även design och en del av utvecklingen
bör därför även finansieras av det allmänna. Detta skulle ge en mer
vital designbransch och har även potential att möjliggöra en större
diversifiering bland formgivarna.

Vi vill
se könsuppdelad statistik inom alla offentliga områden i designbranschen:
utställningar, uppdrag, inköp, stipendie- och bidragsfördelningar,
samt personalens sammansättning. Vi vill även se
möjligheten att i statistik få definiera sig själv utifrån ålder, etnicitet,
religion, sexuell läggning, funktionsvariation samt könstillhörighet
och könsuttryck.

Vi vill
att det inrättas återkommande tävlingar med tydliga uppdrag där
deltagarna lämnar sina bidrag anonymt.

TILL FÖRETAGEN
Vi vill
bjuda in företag till att utmana sig själva för att bli bättre arbetsgivare
och mer kreativa uppdragsgivare. Företagen har mycket att
vinna både ekonomiskt och i profilering på att se utanför sin bekvämlighetszon.
När en organisation diskriminerar så får de inte
den bästa sökanden till ett jobb och därför har ett aktivt arbete med
lika rättigheter och möjligheter en potential att skapa värden. Det
handlar om ökad produktivitet vilket i sin tur leder till ökade intäkter
i förhållande till kostnaderna för arbetet. Dessutom leder den
ökade matchningen till högre kvalitet som kan avläsas i mer vinst. 2
Det finns med andra ord för företag många anledningar till att skapa
arbetsplatser som tar mångfald på allvar.

Vi vill
att företagen är tydliga med vilka som har makten och visar hur
beslut tas i designprocessen. Vem bestämmer vad som ska i produktion?
Vem anställer?

Vi vill
att företagen räknar: Hur stor andel av era anställda/frilansare är
kvinnor? Hur stor andel har utländsk bakgrund? Vilka får rita serier
och vilka bara enstaka produkter? Vad säger sammansättningen om
er som företag och hur kan ni bli mer inkluderande? Identifiera det
som ni ser som det största problemet för ert företag ur ett inkluderingsperspektiv.
Vad kan ni göra åt det? Syna era föreställningar
om kvalitet och kompetens. Titta på vilka positioner era anställda
har och vilka som exempelvis får projektledaransvar eller får möta
kunder. Sätt upp konkreta mål som hela företaget samarbetar om,
från ledningen och ut bland alla medarbetare.

Vi vill
att företagen bryter mönstren: Vilka brukar företaget lyfta fram i
sin marknadsföring? Följer ni branschens mönster med att lyfta män
och ge dem fler uppdrag? Släpper ditt företag in män som inte är
specialiserade på ert område, men inte kvinnor eller specialister från
andra fack? Lägg upp en strategi för hur formgivare som ert företag
gett mindre plats ska bli mer synliga och få fler uppdrag. Sätt upp
konkreta mål som hela företaget samarbetar om, från ledningen och
ut bland alla medarbetare.

TILL INSTITUTIONERNA
Vi vill
att design ska synas i statistiken som yrke och vi vill att det ska finnas
möjlighet att räkna inom yrket. Vi vill att både offentliga och privata
institutioner ska föra statistik över utställningsyta, ersättning, och
antal soloutställningar kontra grupputställningar.

TILL DESIGNORGANISATIONERNA
Vi vill
att designer stärks som grupp sinsemellan och gentemot sina

arbetsgivare för att kunna hävda sina rättigheter på en basal nivå och
för att det ska finnas någonstans att vända sig när de blir utsatta för
diskriminering.

Vi vill
att den kunskap som designer besitter tas på allvar. Ingen designer
ska förväntas arbeta gratis utan få skälig ersättning för nedlagd arbetstid
och ingen designavdelning ska kallas ”avdelningen klipp och
klistra”.

Vi vill
bjuda in alla designorganisationer och designföretag till en fördjupning
och förståelse för designers situation där inte alla utövare arbetar
på lika villkor.

Vi vill
att en eller flera designorganisationer tillsammans stöttar designer
juridiskt och fackligt genom att driva frågor om exempelvis ersättning,
avtal och likabehandling.

Vi vill
att mu-barometern 3 utvidgas till att visa hur jämställda och mångfaldiga
institutionerna är.

TILL UTÖVARNA
Vi vill
att designer ska bli starkare sinsemellan och bättre på att stötta och
inkludera varandra. Att gå utanför sin vanliga krets för att skapa nya
möten eller att söka upp de som har kontakter och kunskap som ni
kan ha hjälp av, bidrar till ett tätare nät mellan designer och ökar
kunskapen, samtalen och skapar nya möjligheter.

Vi vill
att ni tar kontakt med de ni kan hjälpa och med de som kan hjälpa
er, kanske bara genom att fika tillsammans eller genom att skapa
nya nätverk. Hur väljer ni vilka ni samarbetar med? Kom ihåg att
behagligt inte är liktydigt med kreativt och innovativt.

Vi vill
att ni är öppna mot varandra. Hjälp varandra att se vilka vägar som
finns: marknadsföring, finansiering, avtalsmallar med mera. Prata
med varandra om era ersättningar, skissarvoden, förmåner, rättigheter.