Omforma ideell förening

Omforma ideell förening grundades 2016 som en logisk fortsättning på vår studie som kom ut samma år. Vi arbetar med politik, forskning och samtal, fokuserade på att göra vårt arbetsliv i designbranschen mer feministiskt, intersektionellt och inkluderande, att åstadkomma social förändring för yrkeskåren, och i slutänden för användarna av de produkter som är resultatet av våran praktik.

Vi vill gärna bli fler aktiva i Omforma!

Som medlem i Omforma bidrar du till vårt arbete för en inkluderande designbransch. Du kan engagera dig genom att delta på våra årsmöten och andra öppna möten, workshoppar och föreläsningar. Vi tar även gärna emot förslag på frågor och projekt!

Vill du bli medlem, eller har du frågor? Har du en idé på ett projekt att driva eller vill du samarbeta med Omforma? Skriv ett mail till oss på hej@omforma.se

Stadgar Omforma ideell förening (link that goes to next page with the statutes for Omforma ideell förening)

Stadgar för den ideella föreningen Omforma bildad den 22 juni 2016.

 

 1. Föreningens firma är Omforma ideell förening
 2. Föreningens säte är Göteborg
 3. Ändamål: Föreningen har som ändamål att bedriva politisk och framåtsiktandeverksamhet inom designbranschen med särskild målsättning att åstadkomma social förändring för yrkeskåren och för användarna av de produkter som är resultatet av våra yrken.
 1. Regler för hur verksamheten ska bedrivas: Alla medlemmar har rätt att ta initiativ inom ramen för Omformas verksamhet, genom att löpande lägga fram förslag till styrelsen. Styrelsen ska löpande informera medlemmarna om förslag stödjer. Styrelsen har beslutanderätt angående nya projekt och satsningar.
 2. Medlemskap: Medlem kan den vara som ställer sig bakom de frågor som Omforma driver. Medlemskap fås genom inbetalning av medlemsavgift. Motverkar en medlem föreningens arbete och ändamål, kommer styrelsen stänga av medlemmen. Årsstämman beslutar om uteslutning.
 3. Medlemsavgift fastställs vid föreningens årsstämma.
 4. Föreningsstämman är föreningsens högsta beslutande organ.
 5. Föreningens verksamhetsår är ett kalenderår (1 januari–31 december)
 6. Ärenden som ska finnas med på den ordinarie föreningsstämman: styrelsens verksamhetsberättelse, framläggande av föreningens handlingsplan, behandling av framlagda förslag från styrelsen och från medlemmar samt behandling av fråga väckt av medlem.
 7. Kallelse till föreningsstämma ska ske minst två veckor i förväg via e post. Ordinarie årsstämma ska hållas senast under maj månad. Styrelsen kan begära extra föreningsstämma när styrelsen anser det nödvändigt eller när minst 1⁄3 av medlemmar begär det skriftligen.
 8. Rösträtt på årsmötet har närvarande medlemmar i föreningen, som närvarande räknas även medlemmar som deltar via videolänk.
 9. Styrelsen utses årligen av årsmötet och ska bestå av tre eller fem ledamöter. De obligatoriska funktionerna ska vara ordförande, sekreterare och kassör.
 10. Föreningens stadgar kan ändras av en föreningsstämma med kvalificerad majoritet (2⁄3).
 11. För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Vid likvidation följs avtal om tilldelade offentliga medel. Tillgångar uppkomna genom medlemsavgifter går tillbaka och fördelas till föreningens medlemmar vid likvidationen.
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com