Manifest

Vi vill
ha lika möjligheter för alla utövare oavsett kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, funktionsvariation, könsidentitet/-tillhörighet eller religion. Vi vill ha lika möjligheter inom alla områden: uppdrag, anställningar, utställningar, tävlingar, stipendier eller projektbidrag.

Vi vill
att det ska gå att försörja sig på yrket utan en förväntan om ideellt arbete i flera år.

TILL POLITIKERNA

Vi vill
att det skapas en politik för designområdet som är anpassad efter branschens speciella förutsättningar, förutsättningar som skiljer sig både från andra kulturområden och från näringslivet: en politik som kan hjälpa designbranschen ut ur de låsta strukturer som Omforma funnit, en politik som kan lyfta fram olika utövare på lika villkor.

Vi vill
att design ska synliggöras, för när design inte ens syns i statistiken, så finns inte heller möjlighet att föra statistik över hur pengar fördelas. Kunskapsintensiva verksamheter som design kräver stora insatser och leder ofta till utveckling av produkter eller idéer som inte enskilda företag kan hålla för sig själva och tjäna på. Det ligger i allmänintresset att utveckla även design och en del av utvecklingen bör därför även finansieras av det allmänna. Detta skulle ge en mer vital designbransch och har även potential att möjliggöra en större
diversifiering bland formgivarna.

Vi vill
se könsuppdelad statistik inom alla offentliga områden i designbranschen: utställningar, uppdrag, inköp, stipendie- och bidragsfördelningar, samt personalens sammansättning. Vi vill även se möjligheten att i statistik få definiera sig själv utifrån ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning, funktionsvariation samt könstillhörighet och könsuttryck.

Vi vill
att det inrättas återkommande tävlingar med tydliga uppdrag där deltagarna lämnar sina bidrag anonymt.

TILL FÖRETAGEN

Vi vill
bjuda in företag till att utmana sig själva för att bli bättre arbetsgivare och mer kreativa uppdragsgivare. Företagen har mycket att vinna både ekonomiskt och i profilering på att se utanför sin bekvämlighetszon. När en organisation diskriminerar så får de inte den bästa sökanden till ett jobb och därför har ett aktivt arbete med lika rättigheter och möjligheter en potential att skapa värden. Det handlar om ökad produktivitet vilket i sin tur leder till ökade intäkter i förhållande till kostnaderna för arbetet. Dessutom leder den ökade matchningen till högre kvalitet som kan avläsas i mer vinst. Det finns med andra ord för företag många anledningar till att skapa arbetsplatser som tar mångfald på allvar.

Vi vill
att företagen är tydliga med vilka som har makten och visar hur beslut tas i designprocessen. Vem bestämmer vad som ska i produktion? Vem anställer?

Vi vill
att företagen räknar: Hur stor andel av era anställda/frilansare är kvinnor? Hur stor andel har utländsk bakgrund? Vilka får rita serier och vilka bara enstaka produkter? Vad säger sammansättningen om er som företag och hur kan ni bli mer inkluderande? Identifiera det
som ni ser som det största problemet för ert företag ur ett inkluderingsperspektiv. Vad kan ni göra åt det? Syna era föreställningar om kvalitet och kompetens. Titta på vilka positioner era anställda har och vilka som exempelvis får projektledaransvar eller får möta kunder. Sätt upp konkreta mål som hela företaget samarbetar om, från ledningen och ut bland alla medarbetare.

Vi vill
att företagen bryter mönstren: Vilka brukar företaget lyfta fram i sin marknadsföring? Följer ni branschens mönster med att lyfta män och ge dem fler uppdrag? Släpper ditt företag in män som inte är specialiserade på ert område, men inte kvinnor eller specialister från andra fack? Lägg upp en strategi för hur formgivare som ert företag gett mindre plats ska bli mer synliga och få fler uppdrag. Sätt upp konkreta mål som hela företaget samarbetar om, från ledningen och ut bland alla medarbetare.

TILL INSTITUTIONERNA

Vi vill
att design ska synas i statistiken som yrke och vi vill att det ska finnas möjlighet att räkna inom yrket. Vi vill att både offentliga och privata institutioner ska föra statistik över utställningsyta, ersättning, och antal soloutställningar kontra grupputställningar.

TILL DESIGNORGANISATIONERNA

Vi vill
att designer stärks som grupp sinsemellan och gentemot sina arbetsgivare för att kunna hävda sina rättigheter på en basal nivå och för att det ska finnas någonstans att vända sig när de blir utsatta för diskriminering.

Vi vill
att den kunskap som designer besitter tas på allvar. Ingen designer ska förväntas arbeta gratis utan få skälig ersättning för nedlagd arbetstid och ingen designavdelning ska kallas ”avdelningen klipp och klistra”.

Vi vill
bjuda in alla designorganisationer och designföretag till en fördjupning och förståelse för designers situation där inte alla utövare arbetar på lika villkor.

Vi vill
att en eller flera designorganisationer tillsammans stöttar designer juridiskt och fackligt genom att driva frågor om exempelvis ersättning, avtal och likabehandling.

Vi vill
att mu-barometern 3 utvidgas till att visa hur jämställda och mångfaldiga institutionerna är.

TILL UTÖVARNA

Vi vill
att designer ska bli starkare sinsemellan och bättre på att stötta och inkludera varandra. Att gå utanför sin vanliga krets för att skapa nya möten eller att söka upp de som har kontakter och kunskap som ni kan ha hjälp av, bidrar till ett tätare nät mellan designer och ökar
kunskapen, samtalen och skapar nya möjligheter.

Vi vill
att ni tar kontakt med de ni kan hjälpa och med de som kan hjälpa er, kanske bara genom att fika tillsammans eller genom att skapa nya nätverk. Hur väljer ni vilka ni samarbetar med? Kom ihåg att behagligt inte är liktydigt med kreativt och innovativt.

Vi vill
att ni är öppna mot varandra. Hjälp varandra att se vilka vägar som finns: marknadsföring, finansiering, avtalsmallar med mera. Prata med varandra om era ersättningar, skissarvoden, förmåner, rättigheter.